Privatiser DR

Vi mener at Danmarks Radio skal privatiseres

Danmarks Radio (DR) er et statsligt ejet medieselskab der står for en stor del af den danske mediedækning, og som primært producerer gennem TV, radio og internet. DR er retsligt forpligtet til at levere en række politisk definerede ydelser – såkaldt “public service”. Principielt er der dog afstand mellem politikernes krav og DRs daglige redaktion – det såkaldte “armslængdeprincip”.

Private medier kan ikke konkurrere mod DR, da statsmedier ikke kan gå konkurs. Jo stærkere DR er, jo færre og jo mindre private medier er der plads til – det skader mangfoldigheden i medieverden. Hvis medieverdenen er afhængig af staten, kan den ikke lige så effektivt kritisere staten. Det skader mediernes evne til at være den “fjerde statsmagt”, og gør dermed risikoen for statsligt magtmisbrug større

Legaliser cannabis

Vi mener at cannabis skal legaliseres

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fuld legalisering af cannabis. Dette skal indebære produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Ligeledes modarbejder vi krigen mod narkotika. Selvom vi i Danmark har haft forbud siden 1955, er der intet, der tyder på, at det virker.

Erfaringerne er de samme som det amerikanske forbud mod alkohol i første halvdel af 1900-tallet: selvom forbuddet håndhæves stringent af ordensmagten, er der i vidt omfang en sortbørs, hvor de forbudte varer handles. Varerne kontrolleres i dette tilfælde af organiserede bander, som gør en profitabel forretning ud af entreprisen. Banderne strides internt om kontrollen over den lukrative handel, hvilket i flere tilfælde har afstedkommet voldelige konfrontationer, skyderier og drab (også på uskyldige)

En fordel ved at legalisere cannabis er, at vi man i større omfang vil kunne kontrollere salget af cannabis. Salget vil ikke længere være koncentreret hos kriminelle bander.

Ved at legalisere cannabis undgår vi, at forbrugere og misbrugere kriminaliseres. Særligt sidstnævnte gruppe har ofte brug for hjælp. Ved at true med straffe og mistænkeliggørelse marginaliserer man blot misbrugeren yderligere. Ofte er der tale om folk, som i forvejen befinder sig på kanten af samfundet. Disse personer skal have hjælp i stedet for at blive mistænkeliggjort og kriminaliseret. I Portugal afkriminaliserede man i 2001 stoffer.

Afskaffelse af topskatten

Vi mener at topskatten skal afskaffes

Vi er tilhænger af at afskaffe topskatten. Vi mener, at topskatten er en unødvendig og uretfærdig skat på ekstra flid og dygtige mennesker, der yder en ekstra indsats. Topskatten hæmmer vækst og kreativitet, da den høje skat får nogle af de mest produktive og dygtige i samfundet til at arbejde mindre. Både for samfundet og for den enkeltes skyld bør topskatten derfor afskaffes.

Topskatten er en skat på, at folk yder en ekstra indsats. Det er ikke fair, at man skal straffes for flid og dygtighed. Der er rigtigt mange gode effekter af at afskaffe topskatten, da en afskaffelse tilskynder dygtige folk til at yde mere og producere mere. Topskatten rammer rigtig mange – ikke kun de rige.

Topskatten betales også af ‘almindelige’ lønmodtagere – eks. betaler 13 pct. af lastbilchauffører og 9 pct. af sygeplejersker topskat. Der er store fordele ved at afskaffe topskatten – Finansministeriet mener, at det kun koster ca. 10 mia. at afskaffe topskatten. Skatteministeriet mener, at der er yderligere samfundsmæssige gevinster for ca 14. mia.

Kvoteflygtninge & asylstop

Vi mener at Danmark skal tage flere kvoteflygninge og vi går IKKE ind for et asylstop

Hvis man søger asyl skal man modtage en 6 måneders arbejds- og opholdstilladelse samt husly og diæt. Disse vilkår forlænges med et år, hvis man opnår asyl. Efter et år erstattes husly og diæt med en integrationsydelse på SU-niveau. Ved ydelsens ophør ændres status fra flygtning til indvandrer. Det betyder, at man fremover skal være selvforsørgende.

Vi ønsker at fokusere på at hjælpe de som har mest behov – fx FN´s kvoteflygtninge

Danmark har traditionsvis modtaget ca. 500 kvoteflygtninge årligt.
Danmark har ikke taget imod kvoteflygtninge siden 2015, hvor man siden 2016 ikke har modtaget nogen – hvilket har betydet at man i 2018 har skulle tage 1500 kvoteflygtninge (Hvilket Danmark har nægtet)

Alle mennesker har ret til fri bevægelighed, og menneskers rettigheder vejer altid tungere end velfærdsstatens overlevelse. Eftersom Danmark er en krigsførende nation i de lande, som mange flygtninge flygter fra, så har vi også et ansvar for at beskytte og hjælpe dem.

Fritidspas til socialt udsatte

Vi går ikke ind for et fritidspas til socialt udsatte

26 kommuner i Danmark tilbyder udsatte børn og unge et fritidspas, der i forskellig grad hjælper børn og unge med kontingentbetaling og udstyr. Det viser en kortlægning, som Idan (idrættens analyseinstitut) har gennemført i november 2017

42 kommuner tilbyder ikke fritidspas, men bakker i stedet op om andre lokale initiativer for udsatte børn og unge som f.eks. BROEN, der aktuelt har lokalforeninger i 26 kommuner i Danmark, eller Get2Sport, som pt. har tilbud i 19 udsatte boligområder fordelt på 13 kommuner.

Med en stor og universel velfærdsstat er ifølge os i Liberal Alliances Ungdom ikke nødvendigt med endnu et offentligt finansieret tilbud. Fritidsaktiviteter er et personligt ansvar, og du har som borger i Danmark rig mulighed for at modtage offentlig og privat støtte andet steds fra.

Vi mener ikke at det er statens ansvar, at betale for fritidsaktiviteter. Med en stor og universel velfærdsstat er ifølge os i Liberal Alliances Ungdom ikke nødvendigt med endnu et offentligt finansieret tilbud. Fritidsaktiviteter er et personligt ansvar, og du har som borger i Danmark rig mulighed for at modtage offentlig og privat støtte andet steds fra.

Aktiv dødshjælp

Vi mener at aktiv dødshjælp skal være lovligt

I Liberal Alliances Ungdom mener vi at man har retten til at bestemme over sit eget liv – dermed også længden og måden hvorpå det afsluttes. Vi mener at det skal være muligt for læger og andet sundhedspersonal, at assistere borgere der er i stand til at give et informeret samtykke i, at vælge hvornår og hvordan deres liv skal ophøre. Det kan være i form af vejledning eller ved administration af injektioner eller oral indgift.

I dag er det muligt at fravælge livsforlængende behandling. Dette kaldes passiv dødshjælp. Eller man kan modtage stærk smertestillende medicin, så tiden indtil døden indtræffer opleves tålelig for patienten, hvilket kaldes: palliativ sedering. Passiv dødshjælp og palliativ sedering involverer således ikke en medicinsk fremskyndelse af døden, og det er i forvejen patientens ret at afvise behandling.

Døden er en del af livet. Livet er man selv herre over og derfor har man selvfølgelig lov til at dø på egne præmisser. Det er problematisk at vi med vores nølende lovgivning tvinger dødssyge danskere til at rejse til udlandet for at dø, når de i stedet kunne dø herhjemme omgivet af deres nærmeste.

Forbyd køb af sex

Vi går ikke ind for et forbud imod køb af sex

I dag har prostituerede ikke adgang til dagpenge, erhvervsforsikring, fagforening m.v. som andre arbejdstagere eller selvstændige. Det forventes dog alligevel at de betaler skat. Rufferilovgivningen gør det umuligt at bistå de prostituerede i større omfang med hjælp til logi og regnskab, da man ikke må tjene på prostitution. Rent juridisk betegnes prostitution i Danmark som en gråzone.

De seneste tal fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd anslår at antallet af prostituerede i Danmark er ca. 3500 personer. Dette inkluderer også udenlandske kvinder og mænd. Sexarbejdernes egen interesseorganisation (SIO) hævder at dette talt er lidt for højt. Det er vigtigt at forstå at mange prostituerede ikke arbejder fuldtid, men supplerer en eventuel førtidspension eller anden offentlig ydelse.

Et forbud gavner ikke de prostituerede. Vi skal i stedet give dem ret til at organisere sig i fagforeninger med samme rettigheder som andre arbejdere. Et forbud skubber de prostituerede i armene på kriminelle. Salget af sex ville foregå på det sorte marked, hvor myndigheder ikke har nogen mulighed for at føre kontrol. I New Zealand har en afkriminalisering og en afskaffelse af deres rufferilovgivning givet bedre arbejdsforhold, uden at det har ført til beviseligt flere prostituerede.

Gratis bæredygtig mad i offentlige institutioner

Vi mener ikke at staten skal bestemme hvad du spiser

Liberal Alliances Ungdom mener ikke, at det er statens opgave at bestemme hvad børn (eller myndige voksne) spiser til frokost. Vi mener at det må være op til bestyrelsen i børnehaven eller på hospitalet at vælge hvilken kost der tilbydes.

I de fleste kommuner er der inkluderet tilbud om frokost og mellemmåltider for børn, der bliver passet i vuggestue og børnehaver. Det er op til børnehaven selv at vælge om de ville lave maden selv eller få den bragt udefra.

Det er simpelthen ikke statens opgave at bestemme hvilken mad der serveres på landets institutioner. Det er op til den enkelte institution i samarbejde med brugerne. Over halvdelen af danskerne tænker allerede over bæredygtighed når de handler ind. Dette er sket uden politikernes indblanding.

Hæv afgiften på cigaretter

Vi er imod en stigningende afgifter på alt – også cigaretter

Der er ingen tvivl om, at tobak er skadeligt – men det er der næppe nogen, der er i tvivl om. Grundlæggende handler det om, at man skal have ret til at gøre hvad man vil ved sin krop – også selvom det skader en. Derfor skal det ikke gøres dyrere at ryge, drikke eller spise chokolade, ligesom staten ikke skal tvinge os til tvangsmotion fire dage om ugen for at sikre, at vi bliver de perfekte, sunde samfundsborgere.

Selvom der er samfundsmæssige gevinster ved at øge cigaretafgifter skal vi ikke gøre det – det handler om det frie valg – Min krop, mit valg.

Staten har ikke ret til at pålægge os en bestemt levevis gennem øgede priser på cigaretter. Vi mener at oplysningskampagner er en bedre og mere fair måde at få folk til ikke at ryge.

Cigaretafgifter rammer enormt socialt skævt. Der er langt flere med lave indkomster, der ryger. Og fordi cigaretter er en ting, man ikke bare lige stopper med, betyder det, at personer med lave indkomster får færre penge at leve for. Det øger dermed uligheden i samfundet at
pålægge højere cigaretafgifter.

Afskaf universel SU

Vi mener at man bør afskaffe SU’en

Vi ønsker i stedet en lånebaseret model, hvor de studerende kan tage lån på det private marked. Vi anser ikke studerende for værende en svag samfundsgruppe. Studerende er derimod i høj grad en stærk gruppe, og bør derfor også behandles som stærke og selvstændige individer, der kan tage ansvar for egen uddannelse og liv. Uddannelse bør ikke være en gave, men en investering. Derfor er det også rationelt at studerende tager lån, for at finansiere den investering, som uddannelse er.

Studerende vil naturligvis gældsætte sig, og den gæld vil de have mulighed for at betale tilbage, når de er indehavere af en værdifuld uddannelse og begynder at arbejde og tjene penge. I og med at de studerende selv skal bære omkostningerne ved en del af deres uddannelse, så vil dette også skabe et naturligt incitament til at vælge en uddannelse, der giver langsigtede jobmuligheder, så man har mulighed for at betale af på sin gæld.

SU’en fremmer, at uddannelser vælges på grundlag af, hvad synes er “sjovt” snarere end, hvad der giver et positivt afkast. Altså bidrager SU’en til at gøre uddannelse til forbrug snarere end en investering.

Vi mener, at argumentet om at SU’en er solidarisk, er helt forfejlet. Vi mener ikke, at det er solidarisk, at en ung tømmerlærling, der har valgt ikke at tage en videregående uddannelse, skal betale for at hans jævnaldrende kammerat kan få sin uddannelse, uden at betale så meget som en krone. Vi mener, at de der lukrerer på at tage en uddannelse også er dem, der skal betale for uddannelsen. Det er både moralsk korrekt og økonomisk fornuftigt.

Udviklingsbistanden

Vi er imod udviklingsbistanden

Det kan være svært at give et præcist svar på, hvilken effekt ulandsbistanden i virkeligheden har og effekten kommer meget an på projektet der finansieres og hvor dette projekt er placeret. Der er dog lavet megen forskning på området og der findes i dag over 150 internationale studier om ulandsbistandens effekt på den langsigtede velstandsudvikling i 3. verdenslande og man kan således finde en overbevisende konsensus om effekten. 80% af disse studier påviser, at ulandsbistanden ingen effekt har på den langsigtede velstandsudvikling. De sidste 20% af studierne er delt. De 10% påviser at ulandsbistanden har en skadelig effekt, mens de sidste 10% påviser, at ulandsbistanden har positive effekter på den langsigtede velstandsudvikling.

Det er dog ikke kun i forhold til velstandsudviklingen, at ulandsbistanden ikke er vitterligt positiv. Ulandsbistanden kan også have den effekt, at den holder autoritære regimer, der undertrykker sin befolkning, ved magten.

I LAU mener vi på baggrund af dette, at ulandsbistanden bør afvikles. Vi bør arbejde for mere frihandel, for således at gøre det muligt for 3. verdenslandene at få opbygget deres egen industri og få hævet den langsigtede velstandsudvikling.

Styrk det danske militær

Vi går ind for at styrke det danske militær

Danmark skal have et stærkt og professionelt forsvar. Forsvarets absolut vigtigste opgave er at forsvare borgernes frihed og rettigheder, samt rigets sikkerhed og selvstændighed mod eksterne trusler. Et stærkt og moderne forsvar er altafgørende for dette. Intet land er nogensinde blevet angrebet, fordi deres forsvar var for stærkt – et svagt forsvar inviterer kun til aggression.

Forsvaret bør i så vid udstrækning som muligt ikke bruges på missioner udenfor Danmarks grænser. Det danske forsvar bør kun agere udenfor Danmarks grænser, hvis det er som konsekvens af en forsvarsmæssig trussel mod NATO, hvor præventiv afskrækkelse kan være nødvendig eller direkte angreb på et NATO land, eller i tilfælde af folkemord, hvor det er nødvendigt at beskytte en befolkningsgruppe.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at værnepligten bør afskaffes og erstattes af en værneret. Unge mænd bør ikke tvinges til at aftjene militærtjeneste og de bør ikke straffes for at nægte dette, som de bliver i dag. Heldigvis er 99% af de værnepligtige i dag frivillige, der selv har valgt det. I forsvarsforliget har man dog aftalt, at der skal optages 500 flere værnepligtige, hvorfor andelen, der er frivillige forventes at falde.

NATO har en målsætning om, at medlemslandene skal bruge 2% af BNP på deres forsvar. For at beskytte borgernes rettigheder mod eksterne trusler er det vigtigt, at Danmark fortsat er et centralt medlem af NATO. For at vi kan forvente NATO’s støtte i tilfælde af angreb på Danmark er det således vigtigt, at vi investerer mere i det danske forsvar og opfylder NATO’s målsætning om, at forsvarsbudgettet skal udgøre 2% af BNP.

NATO har en målsætning om, at medlemslandenes forsvarsbudget skal udgøre 2% af BNP.

Kun 6 lande lever i dag op til dette krav – USA (3,54%), Grækenland (2,32%), Estland (2,14%), Storbritannien (2,14%), Rumænien (2,02%) og Polen (2,01%). Det danske forsvarsbudget udgør 1,17% af BNP og vil i 2023 ifølge det nye forsvarsforlig udgøre 1,25-1,3% af BNP

Udfas salg af benzin- og dieseldrevne biler

Vi går ikke ind for en statslig udfasning af benzin- og dieselbiler

På nuværende tidspunkt er infrastrukturen ikke klar til en sådan pludselig indfasning af elbiler eller hybrider, ligesom teknologien bag el-biler og hybrider heller ikke er det. Rækkevidden for el- og hybridbiler vil begrænse almindelige familier, ligesom den umodne teknologi gør, at det samlede CO2 udslip ved produktion og drift af en elbil er højere end ved en benzindreven bil.

Ligeså må det være den enkelte families beslutning at vælge bil ud fra individuelle behov og præferencer, ikke politisk tvang.

Elbiler og hybridbiler er på nuværende tidspunkt ikke mere klimavenlige – tværtimod. Private køber ikke elbiler og hybridbiler i stort omfang – hvorfor skal de tvinges til det?

Omlæg til 100% økologisk landbrug

Vi støtter ikke en omlægning til 100% økologisk landbrug

Økologisk landbrug er markant mindre effektivt og vil kun kunne brødføde 4 mia. mennesker i dag, forudsat alt landbrug blev omlagt. Økologisk landbrug er mindre effektivt, værre for klimaet og vil, bare for at kompensere for det ringere afkast, skulle medføre enten højere priser eller større subsidier. Ingen af disse forslag er det mindste attraktive og vi foreslår i stedet, at vi lader landmænd gøre det de er bedst til – drive landbrug – på deres egen måde, forudsat de kompenserer for eventuelle eksternaliteter. Det vil være attraktivt for visse landmænd at producere økologi, hvorfor de bare skal gøre det, idet efterspørgslen er til det, men vi ønsker ikke, at dette skal gælde alle landmænd af førnævnte årsager.

Ved omlægning vil antallet af svin i Danmark til både eksport og forbrug falde fra 19 mio. svin om året til 6 mio. svin om året. Prisen på økologisk svinekød er i dag 3 gange så høj som på konventionelt svinekød.

Økologisk landbrug vil ved 100% omlægning kun kunne brødføde omkring halvdelen af verdens befolkning. Økologisk landbrug i et scenarie på 100% vil være omtrentlig 38% så effektivt som konventionelt landbrug.

Indfør et dyrevelfærdspoliti

Vi går ikke ind for et dyrevelfærdspoliti

Vi i Liberal Alliances Ungdom går ikke ind for indførelsen af et dyrevelfærdspoliti. Det drejer sig om meget få sager på årlig basis og vil kræve ekstraordinært store ressourcer fra politiets side for et meget lille afkast.

Det vil desuden være en skævvridning at bruge politiets begrænsede ressourcer på at beskytte dyr frem for mennesker og vi anser det derfor som værende et eklatant spild af penge og ikke et forslag vi kan bakke op

Hårdere straf for vold og overgreb

Vi mener at der skal være hårdere straffe for vold og overgreb

Når borgere udsættes for overgreb, er det vigtigt, at vi har et velfungerende retssystem, der kan sanktionere forbrydelsen. Dette gælder i særdeleshed, når der er tale om personfarlig kriminalitet, hvor offeret skal kunne have tillid til, at gerningsmanden retsforfølges og straffes behørigt. I retssystemet er det vigtigt, at hensynet tages til offeret og ikke gerningsmanden. Grove forbrydelser som vold og voldtægt er et indgående indgreb i offerets liv og medfører ofte langvarige skader på offeret. Straffen for sådanne forbrydelser skal derfor sættes op, så straffen afspejler forbrydelsens alvor

Grove overgreb som voldtægt og overfald straffes i mange tilfælde lavere end tiltænkt. Danmark er blandt de lande i Europa med den laveste straf for forbrydelser som voldtægt og overfald. I mange tilfælde kan gerningsmanden nøjes med blot to års straf for voldtægt, men vil typisk være fri allerede efter et halvt til et helt år, mens offeret må leve med betydelig traumer resten af livet

Det nuværende strafniveau tager ikke tilstrækkeligt hensyn til offeret. Samfundstjeneste og korte straffe er ikke nok straf for en utilgivelig forbrydelse. Vi skal have fokus på offeret, ikke omkostninger eller gerningsmandens fremtid. Straffen skal tage hensyn til den krænkelse, som offeret udsættes for, og ikke gerningsmanden

Afskaf uddannelsesloftet

Vi mener at uddannelsesloftet skal afskaffes

I Liberal Alliances Ungdom er vi tilhængere af, at man fjerner uddannelsesloftet, da vi mener at det ikke er op til nogen andre end én selv hvor mange uddannelser man tager. Såfremt man fortryder sit valg, skal man have mulighed for at tage en ny uddannelse og dermed ikke være låst af tidligere tiders beslutninger. Liberal Alliances Ungdom mener dog man selv skal være ansvarlig ift. finansieringen af sin videregående uddannelse. Vi mener at uddannelse er en individuel investering, og man derfor selv skal hæfte for investeringen. Ligesom man selv modtager udbyttet når man efter sin bachelor eller kandidat forhåbentlig kan tage et velbetalt job.

Det er alene op til individet at bestemme for lang tid man ønsker at uddanne sig. Staten bør ikke have nogen ret til at sætte begrænsninger for folks uddannelsesmuligheder.

Uddannelsesloftet er hæmmende for at skabe netop de tværfaglige profiler, som erhvervslivet efterspørger.

Afskaf karakterkrav på ungdomsuddannelser

Vi går ikke ind for at afskaffe karakterkrav

Hvilken karakter sætter den nedre grænse for hvor højt snit fra folkeskolen du skal have for at blive optaget på en ungdomsuddannelse? – Skal der overhovedet været en grænse?
Denne debat har fokus på netop dette spørgsmål, og det kan nemt blive en ophedet debat, da konsekvensen af karakterkrav på ungdomsuddannelser aktiv vil forhindre elever fra folkeskolen med svage faglige kompetencer i at starte på gymnasiet eller påbegynde en erhvervsuddannelse.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi at det skal være op til den enkelte uddannelsesinstitution at vurdere hvor fagligt svage elever de magter at optage. Nogle ungdomsuddannelser vil med tiden dygtiggøre sig i netop at opkvalificere fagligt svage elever fra folkeskolen, og på den måde med tiden kunne specialisere og markedsføre uddannelsesinstitutionen på disse erhvervede kompetencer.

Karakterkrav er en opkvalificering af alle ungdomsuddannelser og sikrer at de svage elever ikke lider flere nederlag i fagligt tunge uddannelser.

Lektiefri skole

Vi går ikke ind for lektiefri skoler

I Liberal Alliances Ungdom er vi ikke tilhængere af ideen om den lektiefri skole.
Lektier har to gode hovedformål i forbindelse med en elevs ”uddannelsesmæssige opdragelse”

1) Lektier er godt forberedende værktøj, så man som elev tidligt lære at man bliver stillet ansvar for sin egen uddannelse og forstår at afsætte tid til at dygtiggøre sig.

2) Lektier er for folkeskolelærer en uundværlig del af undervisningen, da det giver et hurtigere afsæt til at få igangsat undervisningen når alle eleverne ”er med på” hvad dagens emne omhandler.

Desuden er lektierne og evalueringen af den enkelte elevs besvarelser, et glimrende værktøj for lærerne til at spotte hvilke elever der måske skal have en ekstra hånd med til løsningen af brøker eller bøjningen af tyske verber.

Danmark ud af EU

Vi mener at Danmark skal ud af EU

Hvor mange af jer kan navnet på EU’s udenrigsminister eller præsident?
EU startede ud som et klogt og godt projekt, hvor alle kunne se sig selv i samarbejdet. Formålet var at sikre fri handel mellem de deltagende lande og nedrivning af toldmure mellem landene. De seneste par år har vi dog set et EU der vil blande sig mere i hvad en arbejdsløs polak har ret til i Danmark, selvom vi i Danmark har valgt en arbejdsmarkedsmodel der passer godt til os. Kort sagt betyder det, at vi i Danmark skal afgive muligheder for selv at bestemme på en lang række områder, og det mener vi ikke er nogen god løsning.
Men der er også gode sider ved et europæisk samarbejde – det skal blot være frivilligt og mellem landene og ikke henover hovedet på vælgerne. Vi ser positivt på fred, frihandel og frihed til at bevæge og uddanne sig frit. EU har dog desværre kommer så langt væk fra det oprindelige samarbejde om frihandel.
Den udvikling kan vi ikke længere støtte op omkring og ønsker derfor en udmeldelse.

Sænk skatten for de lavtlønnede

Vi mener at man skal sænke skatten for lavtlønnede

LAU ønsker at sænke skatten for de lavest lønnede i Danmark. Skatten er for høj i Danmark. Det
gælder for alle indkomstgrupper. Men særligt er det noget grundlæggende moralsk forkert i, at man som lavtlønnet får taget en stor del af ens indkomst, så man faktisk bliver afhængig af at staten forsørger en – selvom man egentlig tjener sine egne penge. Vi mener også, at der bør være større forskel på at være beskæftiget eller på offentlig forsørgelse. Der er flere måde at sænke skatten på, så det i særdeleshed kommer de lavtlønnede til gode: man kan f.eks. hæve fribeløbet (personfradraget) for, hvad man kan tjene, uden at skulle betale skat til 7000 om måneden – ingen skal forsøge andre, før de kan forsørge sig selv. Man kan også hæve beskæftigelsesfradraget (et fradrag, der gives til folk i arbejde), så det særligt er de beskæftigede, der får gavn af det.